ගම්පහ, මාකෙවිට මාබිම පිරිවෙන සඳහා පොත් පරිත්‍යාග කිරීම


ගම්පහ, මාකෙවිට මාබිම පිරිවෙනෙහි අධ්‍යාපනය ලබන ගිහි / පැවිදි පාර්ශවයන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා එහි පුස්ථකාලයට අවශ්‍ය පවතින පරිශීලක ග්‍රන්ථ පරිත්‍යාග කිරීම - 2016 මාර්තු 26.